Работен план за Инспектиране дейността на органите на съдебната власт

I. Въведение

 1. Основни цели на изследването; 
 2. Методология;
 3. Източници.

II. Историческо развитие на съдебния инспекторат в България

 1. Изследване на българската традиция от Осбождението до създаването на ИВСС – проверката на ВКС; Инспектората към МП;
 2. Създаването на ИВСС 

- препоръките на ЕК; становището на Венецианската комисия, че практиката му ще покаже дали създава проблеми с независимостта на съдебната власт в България на конкретното ни ниво на институционално, функционално и манталитетно развитие, промененото отношение към него в докладите на ЕК до този от 2011 г, в който беше посочено, че с настоящия си модел и практика ИВСС не решава основните си задачи.   

III. Сравнителноправен анализ на външния (нефункционален, т.е. неинстанционен) контрол върху съда

- извеждане на  стандартите по ЕКПЧ от практиката на ЕСПЧ;  решенията на Вененецианската комисия, КСЕЕ, Комисията за ефективност на правосъдието при Съвета на Европа;

 1. Континенталната правна система
  • Холандия
 2. Изследването ще стане на основата на единна методология – изработване на система от критерии, по които ще се преценява всяка от изследваните системи – ниво на законодателна уредба; номинации; членове; мандат; правомощия и т.н.
 3. Изводи

IV. Устройство и функциониране на съдебния инспекторат

 1. Нормативна уредба;
  • състав на инспектората – брой и квалификация на членовете (адекватен ли е броят на инспекторите; необходимост за въвеждане на квотен принцип; разделяне на две колегии), номинация и избор (процедурата, възможност за гражданско участие и контрол), ролята на главния инспектор, гаранции за независимост на инспекторите;
  • действие на инспектората в съдебна система с обособени административни и общи съдилища и т.н.
 2. Отграничение между дейността на съдебния инспекторат и контролната и надзорна дейност в системата на изпълнителната власт;
 3. Финансиране на съдебния инспекторат;
 4. Администрация към съдебния инспекторат; (численост; с какво се занимава; кой и как назначава служителите – образователен ценз и пр.)

V. Статут и правомощия на съдебния инспекторат

 1. Конституционна и законова рамка на правомощията на съдебния инспекторат
 2. Сезиране на съдебния инспекторат
 3. Дефиниране на съдържанието на формите на контрол:
  • върху организацията на административната дейност на органите на съдилищата прокуратурите и следствените органи;
  • по администрирането на делата;
  • върху срочното произнасяне по делата.
 4. Аналитична дейност
 5. Сигнална функция
 6. Проверки
  • възлагане и резултати;
  • възражения срещу резултатите.
 7. Констатиране на нарушения
 8. Отчет за дейността на съдебния инспекторат
  • какво следва да се отчита; 
  • какво се отчита на практика; 
  • обръща ли се необходимо внимание на отчетите.
 9. Формиране бюджета на съдебната власт
  • ролята на инспектората в процеса по формиране бюджета на съдебната власт;
 10. Публичност на дейността на съдебния инспекторат

VI. Ролята на ИВСС в дисциплинарното производство

VII. Изводи и препоръки de lege ferenda

VIII. Заключение

Библиография