На доброволни начала редактори на "Съдебно право" са съдиите Васил Петров, Иван Георгиев, Мирослава Тодорова, Калин Калпакчиев, младши съдия Константин Кунчев, младши съдия Андрей Георгиев, съдия Розалина Ботева и съдия Трифон Славков. Сътрудници са Антоний Димитров, Атанас Настев, Диляна Петкова, Димитър Милев, Иван Брегов, Крум Динев, Мария Йорданова, Мартин Бъбаров, Екатерина Баксанова, Симеон Стойчев и Сюлейман Башов - студент по право. Автор на фотографиите в сайта е Венцислав Петров.

Проектът „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“ е финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Партньор на ССБ по проекта е Холандският съюз на съдебната власт (Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak, NVvR). Общият размер на предоставения грант е € 150 390, а крайният срок за изпълнение на проекта е октомври 2016 г. Финансирането е предвидено за покриване на следните разходи: две работни посещения до Кралство Нидерландия, три работни срещи в България с участието на трима холандски експерти, участие на двама холандски експерти в Общо събрание на ССБ, конференция за 80 участници (от които пет холандски експерти), три двудневни семинара (40 участници във всеки семинар, от които трима холандски експерти), разработване на уеб-сайт.

Проектът представлява естествено продължение на трайното сътрудничество и взаимно доверие, установени между ССБ и NVvR в резултат на тригодишна инициатива по програма МАТРА, при която двете организации имаха възможност да работят заедно. Стремежът на ССБ е чрез настоящия проект да доразвие започнатото по предходния в областта в няколко ключови области. Съюзът очертава следните проблемни области в работата на българските съдилища, които пряко рефлектират върху качеството на правораздаването, защото уязвяват личната независимост на съдията:

 1. Недобра организация на администрирането на съдилищата
  • липса на критерии за измерване на натовареността на съдиите и за категоризиране на делата по сложност;
  • липса на достатъчно добре развита организационна компетентност на председателите на съдилищата.
 2. Критерии за кариерно израстване
  • недостатъчно задълбочени оценки за професионалната работа на съдиите;
  • възможности за непотистки назначения;
  • противоречиви резултати от провежданите до сега конкурси за назначаване и повишаване на съдиите.
 3. Външни посегателства върху независимостта на съдиите.
 4. Ролята и функциите на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).
 5. Липса на достатъчно познания по съдебно сътрудничество със съдебни органи от другите държави членки на ЕС
 6. Липса на задълбочени познания у завършилите право студенти и младши магистрати за устройството и организацията на съдебната власт.

Стремежът на ССБ е, с дейността си да допринесе за решаване на поне една малка част от идентифицираните по-горе проблемни области, а именно:

 • да подпомогне подобряването на регулаторната рамка за структурата и организацията на работа на съдилищата и индивидуалния съдия;
 • подобряване на административния капацитет на Висшия съдебен съвет в областта на управление на организацията на работа на съдилищата;
 • укрепване на знанията на студентите по право и младшите магистрати относно устройството и организацията на съдебната власт; повишаване на нивото на доверие между българските и холандските съдии чрез обмяна на опит, на базата на установените традиции, а оттам и утвърждаване на принципите на правовата държава.

За да осъществи това, ССБ е фокусирал дейностите по този проект в няколко теми. Може да заявите желание за включване в работата по която и да е от темите на и-мейл office@judgesbg.org. В резултат на работата ще бъдат представени два аналитични продукта:

 • Наръчник за управление на съдилищата;
 • Нова юридическа дисциплина „Устройство и организация на съдебната власт“.