Касационната колегия на ВАС е противоконституционна

Преди почти две години бившият председател на ВАС Георги Колев успя да прокара в Пленума на Върховния административен съд идеята за учредяването на нова, трета колегия, т.нар. Касационна колегия на ВАС. В нея трябваше да влизат само ограничен брой съдии от ВАС, които да разглеждат единствено касационни (на последна инстанция) дела. В нея вероятно трябваше да влязат няколко петчленни състава, като по този начин съдиите в тази колегия щяха да формира практиката на ВАС по делата. След обществено и професионално недоволство (вж. тук https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/10/27/2637662_kak_vas_reshi_da_suzdade_tretata_si_kolegiia_stenograma/), идеята бе изоставена.

В началото на миналата седмица (08.07.2019 г.) идеята тихомълком бе успешно реализирана от новия председател на ВАС Георги Чолаков. Със заповед на Чолаков към двете колегии на ВАС са формирани по девет постоянни петчленни състава. Те са образувани при спазване на принципа на старшинството на съдиите измежду състава на Първа и Втора колегия на ВАС.

Временното отстранение от длъжност

 Методи Кайдъмов,

член-секретар на Кодификационния съвет на Министерство на правосъдието

Сп. „Общинска автономия“, Г. XII (1939), кн. 5

Анотация: 

В статията „Временно отстранение от длъжност” Методи Кайдъмов разглежда спорните въпроси на отстраняването от длъжност на държавните и общинските чиновници, като изрично изключва от предмета на изследването си случаите на отстраняване на лица от съдебното ведомство поради съществуването на специален ред за това. Авторът изследва същността на института на отстраняване на чиновници от длъжност, видовете отстраняване, постановяване на отстраняването и обжалваемостта на акта на съда, императивността на отстраняването и преценката на съда, който е сезиран с такова искане, последиците от отстраняването, включително за социалния и трудов статус на отстранения чиновник. 

В изложението се споделя напълно характеристиката, която проф. П. Стайнов дава на отстранението от длъжност като на една предпазна мярка. Тази характеристика е пълна и точна, но само доколкото чрез нея се цели да се обезпечи ходът на едно наказателно или дисциплинарно преследване и да се избегнат възможностите длъжностното лице да повлияе, да затрудни или прикрие следите от престъплението или дисциплинарното нарушение, или да направи по-трудно събирането на доказателствата, ако то бъде оставено да изпълнява своята длъжност. Не се подлага на съмнение, че отстранението от длъжност стеснява много чувствително и твърде болезнено правата на засегнатия служител и го злепоставя не само морално пред неговия началник, но го изпречва пред най-реални опасности. Но характерът на отстранението като предпазна мярка следва още и от това, че то цели да предпази престижа, авторитета и достойнство на публичните служби от всякакво подозрение и съмнение от страна на гражданството, в съзнанието на което публичните служби трябва да стоят на една ненакърнима обществена, служебна и нравствена висота. След като такава е същността на отстранението, администрацията, а след това и съдът, когато  я прилагат, следва предварително да си поставят и решат въпроса: застрашава ли се с нещо правилното движение на наказателното или на дисциплинарното преследване, респ. излага ли се съществено престижът и авторитетът на службата, ако не бъде постановено отстранението от длъжност на подозрения служител?

Въпреки че е писана в други обществени и социални условия и при отменено  законодателство, тезите на автора имат актуално значение от гледна точка на същността на временно отстраняване от длъжност и съдържанието на съдебната преценка при неговото постановяване. 

Ключови думи: Временно отстраняване от длъжност; държавни служители; обжалване на отстраняването; видове отстраняване от длъжност; последици от отстраняването от длъжност.

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЦЕС

Преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.

съдоустройствено право

Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право в нова юридическа дисциплина “Устройство и организация на съдебната власт”.

 

оценка на работата на съдията

Сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдията и критериите за оценка на качеството на съдебните актове.

натовареност и бюджетиране

Обмяна на опит и възприемане на добри управленски практики от холандските съдии по отношение на ефективното управление на потока на делата и влиянието на нормата на натовареност върху бюджетирането.

 
 

Европейска заповед за арест

Изработване на правила за взаимодействие с холандските съдии в областта на ЕЗА.

 
 

Сайтът "Съдебно право" се поддържа по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”. Това е съвместна инициатива между Съюза на съдиите в България и Холандския съюз на съдебната власт. Проектът се финансира от правителството на Кралство Нидерландия.

На сайта се публикуват текстове по съдоустройствено право, международноправни актове и научни публикации за независимостта на съдебната власт, особеностите на правоотношението на съдията, изследвания по основните теми на проекта. В рубриката "Библиотека" ще публикуваме значими класически произведения на видни български юристи по гражданско право и процес, обща теория на правото, наказателно право и процес, съдоустройство, конституционно право, сравнително право. Голяма част от текстовете са достъпни в е-формат единствено в сайта "Съдебно право"