Принудително осъществяване на право, засегнато от давност

проф. Живко Сталев

Принудително осъществяване на право, засегнато от давност (WORD)

Принудително осъществяване на право, засегнато от давност (PDF)

Анотация:

За погасителната давност като правен институт се казва, че стои „на кон“ между материалното право и гражданския процес. Големият брой автори я разглеждат предимно от гледна точка на материалното право. Проф. Сталев тук я разглежда от гледна точка на гражданския процес. Именно с процеса погасителната давност се свързва по предназначение, по начини на прекъсване, спиране и предявяване, както и по своите последици. Погасителната давност цели да приб­лижи гражданския процес като защита-санкция към деня на правонарушението, прекъсва се от искането за защита, спира се, докато защитното производство е висящо, предявява се в рамките на висящия процес чрез възражение, с което ответникът упражнява процесуалното си правомощие да осуети прину­дителното осъществяване на правото и води в резултат на упражняването на това правомощие до унищожаване на правото на иск или на принудително из­пълнение.

 Ключови думи:

Погасителна давност, граждански процес, изпълнителен процес, отрицателен установителен иск, възражение, спиране на давност, прекъсване на давност, потестативно право