Финансово право

Съдебни такси

Предлаганата тук студия на тема „Съдебните такси“ на проф. Кучев е публикувана в Годишника на Софийския университет, Юридически факултет, т. 74 (1981), № 3. Тя е единственото подобно изследване в областта на финансовото право и гражданския процес с предмет съдебните такси.

Студията обхваща въпроси както на финансовото право, така и на гражданския процес: „понятие и видове съдебни такси“, „финансови правоотношения при определяне и събиране на съдебните такси“, „размер на съдебните такси“, „освобождаване от съдебни такси“, „заплащане на съдебните такси“, „връщане на съдебните такси“, „процесуалноправни проблеми в областта на съдебните такси“ и „контрол и отговорност при събирането на съдебните такси“.

Въпреки че е писана при действието на отменено финансово законодателство и при действието на отменения Граждански процесуален кодекс, студията е запазила своята актуалност именно поради своя всеобхватен и изчерпателен характер.