СЪД ЗА ПРЕРЕКАНИЯ*

Васил Петров,

доктор по право, съдия в Софийския районен съд

 Съд за пререкания (pdf)

Анотация: „Съдебна институция, наречена Съд за пререкания, е съществувала у нас под това име в периода 1912 г.-1948 г. През 1996 г. с разделянето на единния Върховен съд на на две върховни съдилища – Върховен касационен и Върховен административен съд, веднага възниква необходимостта от създаване на съдебен орган, който да разрешава спорове за подсъдност между тези два най-висши съдебни органа. Създаденият от ЗСВ (1994) и съществуващ и понастоящем смесен петчленен състав от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС отдавна заслужава вниманието на доктрината, която явно е забравила за стария Съд за пререкания. Налага се обсъждането на конституционосъобразността и целесъобразността от поверяването на разглеждането на спорове по същество на тези смесени съдебни състави, както и на институционализирането на Съд за пререкания днес.“

Ключови думи: Съд за пререкания, спор за подведомственост, спор за подсъдност, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, положителен спор, отрицателен спор, конституциносъобразност, целесъобразност, трети върховен съд.

 *статията за първи път е публикувана в: Правото – традиции и перспективи. Сборник от Юбилейна научна конференция поповод 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“. Съст. доц. д-р Хр. Паунов. С.,
Сиела, 2018.