Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес*

Николета Войнова**

Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес (word)

Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес (pdf)

Анотация: „В статията се проследява житейският, творчески и обществен път на професор Димитър Силяновски. Освен данни за тридесетилетната му преподавателска и научна дейност в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ в статията се изнасят и досега непознати или слабо известни данни за обществената му дейност като член и председател на редица просветни, културни и научни дружества на българите от Македония.“

Ключови думи: българи от Македония, македонски дружества, основоположник, модерна наука за граждански процес, академичен живот.

* Статията е публикувана за първи път в сп. „Македонски преглед“, 2017, № 2. Публикува се на сайта „Съдебно право“ с любезното разрешение на редакционната колегия на списанието и на авторката г-жа Войнова.

** Студентка по право (III курс) в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.